Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 1. Wstęp
 • Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu msz.k-k.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 02.2016 r.
 • Strona jest na bieżąco aktualizowana.
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 1. Niezgodności:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  Wyłączenia:
  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
  Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

 1. Klawisze dostępu:
 • oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury,
 • klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie, po naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika,
 • używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

 

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Pod adresem https://msz.k-k.pldostępne są dane teleadresowe Zespołu Szkół Medycznych
  w Kędzierzynie – Koźlu.Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piastowska 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  Tel. 77 482 31 08 – sekretariat
  E-mail: medyk@k-k.pl
 • Pod adresem https://msz.k-k.pldostępny jest numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 • Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 1. Informacje na temat procedury odwoławczej
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl

 

 1. Dostępność architektoniczna
 • Zespół Szkół Medycznych  mieści się w dwupiętrowym budynku pod adresem
  Piastowska 12, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.  Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.
 • Budynek jest obiektem zabytkowym, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:
 • Do drzwi wejściowych głównych prowadzą schody mające 10 Po przejściu przez drzwi wejściowe wchodzimy do holu.
 • Do szkoły można wejść również drzwiami bocznymi, do których prowadzą 3 stopnie. Następnie udając się w górę po 9 stopniach dotrze się do holu.
 • Sekretariat mieści się na pierwszym piętrze. Prowadzą do niego schody zlokalizowane na wprost drzwi głównych. Schody składają się z  dwóch części. Pierwsza część ma 11 stopni. Następnie należy skręcić w lewo i wejść na drugą część schodów, która ma 10 stopni. Po zejściu ze schodów należy skręcić w prawo udać się do końca korytarza. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie. Schody wyposażone są
  w poręcze.
 • Dla osób, które samodzielnie nie mogą pokonać przeszkód architektonicznych, przed wejściem na teren szkoły (na furtce) umieszczony jest numer telefonu do sekretariatu szkoły. W razie potrzeby, można zadzwonić na podany numer i pracownik sekretariatu wyjdzie do tej osoby.
 • W budynku nie ma windy.
 • Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.
 • Szkoła dysponuje miejscami parkingowymi za budynkiem szkoły.

 

 1. Informacja o dostępie do tłumacza języka migowego.
  Szkoła nie ma posiada tłumacza języka migowego.

bip