Ubezpieczenie

Uczniowie

Ubezpieczenie

Uczniowie i słuchacze na czas odbywania praktyk zawodowych powinni posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w wybranym zawodzie.

bip