Statut

Załącznik do Uchwały nr XXVII/287/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.

S T A T U T
Zespołu Szkół Medycznych
w Kędzierzynie – Koźlu

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu zwany jest w dalszych zapisach statutu „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą szkoły o nazwach:
1/ Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Kędzierzynie -Koźlu, kształcące w formie stacjonarnej,
2/ Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu, kształcąca w formie zaocznej.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Opolskie.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
5. Zespół Szkół Medycznych mieści się przy ul. Piastowskiej 12, 47-200 w Kędzierzynie -Koźlu.
6. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu jest wojewódzką jednostką organizacyjną i budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą kształcenie w następujących zawodach:
1/ Medyczne Studium Zawodowe jest szkołą policealną dla młodzieży kształcącą w systemie stacjonarnym w następujących zawodach:
a) technik farmaceutyczny – 2 letni cykl kształcenia,
b) technik masażysta – 2 letni cykl kształcenia,
c) higienistka stomatologiczna – 2 letni cykl kształcenia,
d) opiekun w domu pomocy społecznej – 2 letni cykl kształcenia,
e) opiekunka środowiskowa – 1 roczny cykl kształcenia,
f) asystent osoby niepełnosprawnej – 1 roczny cykl kształcenia,
g) opiekun medyczny – 1 roczny cykl kształcenia,
2/ Szkoła Policealna dla Dorosłych jest szkołą kształcącą w systemie zaocznym w zawodzie opiekun medyczny – 1 roczny cykl kształcenia,
2. Zespół może wprowadzić nowe kierunki po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu.
3. W szkole dla młodzieży kształci się młodzież zwaną dalej w statucie „uczniami”, a w szkole dla dorosłych kształcą się dorośli zwani dalej „słuchaczami”.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 3.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1/ umożliwia uczniom oraz słuchaczom zdobycie umiejętności zgodnie z efektami kształcenia określonymi w podstawach programowych oraz zgodnie z ramowym i szkolnym planem nauczania dla danego zawodu,
2/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oraz programie wychowawczym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska,
3/ kształtuje etyczne postawy niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych,
4/ wdraża umiejętności i nawyki ustawicznego aktualizowania wiedzy ogólnej i fachowej zarówno w systemie doskonalenia zawodowego jak i samokształcenia, a ponadto humanitarnego stosunku do osób powierzonych ich opiece,
5/ umożliwia rozwijanie kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym,
6/ uczy tolerancji, wzajemnego szacunku i akceptacji, oraz wzmacnia wrażliwość na problemy otaczającego świata, uczy odpowiedzialności za siebie i innych,
7/ kształtuje tożsamość narodową,

ROZDZIAŁ III
ORGANA ZESPOŁU

§ 4.

1. Organami Zespołu Szkół Medycznych są;
a) dyrektor Zespołu,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski,
d) rada słuchaczy,
2. Każdy organ szkoły posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie.
3. Każdy organ szkoły informuje pozostałe, o podejmowanych działaniach i decyzjach.

DYREKTOR ZESPOŁU

§ 5.

1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu:
a) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu określający szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,
c) powierza funkcje kierownicze w Zespole – po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół i rady pedagogicznej,
d) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu poprzez reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
e) sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami,
f) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych Zespołu,
h) dokonuje skreślenia z listy uczniów oraz słuchaczy, w przypadkach określonych w statucie Zespołu,
i) przewodniczy radzie pedagogicznej,
j) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,
k) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamia o tym organ prowadzący Zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
l) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje – po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
m) realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
n) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz słuchaczy,
o) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
p) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz Statutu.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole pracowników, a szczególności:
a) podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu,
b) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
c) dokonuje oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego Zespół,
d) umożliwia podnoszenie kwalifikacji wszystkim pracownikom Zespołu,
e) udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia,
f) zawiesza nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych, przeciw któremu wszczęto postępowanie karne,
g) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi systematycznie szkolenia w tym zakresie.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 6.

1. W Zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.
7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy Zespołu,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
d) ustalanie, w formie uchwały, sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów oraz słuchaczy.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Zespołu,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia organ prowadzący Zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu i uchwala go.
11. Rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu lub do dyrektora Zespołu – o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w Zespole.
12. Organ prowadzący Zespół albo dyrektor Zespołu, są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady
pedagogicznej.
13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów oraz słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
16. Szczegółowe zadania rady pedagogicznej określają odrębne przepisy oraz regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 7.

1. W Zespole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Medycznego Studium Zawodowego.
3. Zasady działania i wybierania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania gazetek ściennych,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

RADA SŁUCHACZY

§ 8.

1. W Zespole działa rada słuchaczy.
2. Radę słuchaczy tworzą słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
3. Rada słuchaczy wspiera działalność statutową Zespołu.
4. Rada słuchaczy przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw słuchaczy.
5. Rada słuchaczy występuje z głosem doradczym na posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw Zespołu.
6. Rada słuchaczy gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady słuchaczy.
7. Rada słuchaczy wnioskuje do dyrektora Zespołu w sprawie powołania opiekuna rady.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
POMIĘDZY ORGANAMI ZESPOŁU

§ 9.

1. Organy Zespołu współdziałają oraz rozwiązują spory na zasadach określonych w ust. 2-6.
2. Organy Zespołu współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
3. Dyrektor Zespołu zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami Zespołu.
4. Sytuacje konfliktowe organy Zespołu rozwiązują wewnątrz Zespołu chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza Zespołu.
5. W wypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych, organy Zespołu zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
6. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor Zespołu, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w spawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

ROZDZIAŁ IV
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

§ 10.

1. W Zespole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego dla Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
2. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego w zakresie organizacji i realizacji praktyk należy:
a) ustalenie organizacji praktyk na następny rok szkolny,
b) przygotowanie dokumentacji do zawarcia umów z dyrektorami zakładów pracy, gdzie będą odbywać się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
c) przygotowanie programów szkolenia praktycznego na poszczególne placówki szkoleniowe,
d) zorganizowanie szkolenia z osobami, które po raz pierwszy będą szkolić słuchaczy,
e) ustalenie z dyrektorami zakładów pracy spraw socjalnych i bhp dotyczących praktyk,
f) opracowanie i przygotowanie dokumentacji na poszczególne placówki szkolenia praktycznego,
g) ciągła troska o podnoszenie poziomu szkolenia praktycznego poprzez prowadzenie narad szkoleniowych z dyrektorami zakładów pracy, pracownikami odpowiedzialnymi za szkolenie, oraz nauczycielami zawodu,
h) bieżąca analiza frekwencji uczniów oraz słuchaczy na praktykach, ustalenie form odpracowania nieobecności,
i) po zakończeniu praktyki w danej placówce wpisywanie ocen do dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,
j) przygotowanie formalności związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
3. Nadzór nad przygotowaniami uroczystości zawodowych.
4. Szczegółowe zadania dotyczące obowiązków i uprawnień określone są w przydziale czynności kierownika szkolenia praktycznego.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

§ 11.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
2. Liczba uczniów oraz słuchaczy w chwili uruchomienia oddziału wynosi od 25 do 30 osób. Inne decyzje w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu
finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Marszałek Województwa Opolskiego.
5. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych z budżetu Województwa Opolskiego.
6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu i kierownika praktycznej nauki zawodu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Podstawową formą pracy Zespołu jest godzina lekcyjna, która trwa 45 minut podczas zajęć teoretycznych i 55 minut podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.
8. Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy określają odrębne przepisy wydane przez MEN. Podziału na grupy dokonuje się w oparciu o wymagania specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem możliwości finansowych, kadrowych Zespołu oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego pracowni przedmiotowych.
9. Praca dydaktyczno – wychowawcza organizowana przez Zespół obejmuje:
– zajęcia dydaktyczne typu lekcyjnego,
– ćwiczenia w pracowniach przedmiotowych,
– zajęcia praktyczne w placówkach szkoleniowych,
– samodzielną pracę uczniów oraz słuchaczy,
– nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
– konsultacje zbiorowe w szkole policealnej dla dorosłych,
– konferencje instruktażowe (wprowadzające, i przedegzaminacyjne).
10. Pomieszczenia do realizacji celów statutowych Zespołu to:
– pracownie przedmiotowe do zajęć praktycznej nauki zawodu,
– pomieszczenia klasowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
– biblioteka,
– sala gimnastyczna,
– sala komputerowa,
– archiwum,
– szatnie,
– pomieszczenia biurowe.
11. Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
12. W Zespole w celu realizowania zajęć praktycznych organizuje się praktyczną naukę zawodu. Szczegółowe zasady określa regulamin praktycznej nauki zawodu.
13. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a szkołą wyższą.
14. Ze względu na brak internatu, młodzież Zespołu korzysta z bursy znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla, przy ul. Piastowskiej 21.

BIBLIOTEKA SZKOLNA – JEJ FUNKCJE I KIERUNKI PRACY

§ 12.

1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest jedną z najważniejszych pracowni w szkole, uczestniczy w przygotowaniu uczniów i słuchaczy do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek.
2. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
a) zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
b) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowania uczniów oraz słuchaczy do korzystania z informacji naukowej, realizowanego przez Zespół.
3. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, informowanie słuchaczy, uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie do świadomego doboru lektury fachowej,
d) udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pomoc w organizowaniu pracy z książką i czasopismem,
e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie w Zespole, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych,
f) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i promocji książek.
4. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje różne formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły, poziomu intelektualnego słuchaczy oraz uczniów, środowiska, warunków pracy.
5. Finansowanie wydatków bibliotecznych uzależnione jest od możliwości finansowych Zespołu.
6. Godziny pracy biblioteki zapewniają młodzieży dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po lekcjach.
7. Czytelnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu biblioteki.

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

§ 13.

1. Zespół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługi.
2. Nauczyciel lub inny pracownik Zespołu powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów oraz słuchaczy.
3. Upoważniony przez dyrektora Zespołu pracownik obsługi Zespołu powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Zespołu o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora Zespołu lub skierować tę osobę do dyrektora.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 14.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów oraz słuchaczy. Praca nauczyciela podlega ocenie.
2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz słuchaczy w Zespole, na placówkach szkolenia praktycznego, wycieczkach klasowych i zajęciach pozalekcyjnych,
b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
d) przestrzeganie i stosowanie w pracy pedagogicznej WSO,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów oraz słuchaczy,
f) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
g) pisemne opracowanie na każdy semestr rozkładu materiału na podstawie obowiązującego programu nauczania,
h) obowiązkiem nauczyciela jest aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, komisjach egzaminacyjnych, przedmiotowych i innych gremiach powoływanych w Zespole,
i) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych,
j) wykonywanie innych zleconych zadań wynikających z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.

§ 15.

1. Nauczyciele Zespołu tworzą Zespół Przedmiotowy.
2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu.
3. Do zadań Zespołu Przedmiotowego należy:
a) współpraca nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawach wyboru programów nauczania,
b) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania i sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współpraca w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianie wyposażenia,

ZADANIA OPIEKUNA ROKU

§ 16.

1. Zadaniem opiekuna roku jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oraz słuchaczami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz słuchacza, w procesie uczenia się,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów oraz słuchaczy,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Zespole oraz pomiędzy uczniami oraz słuchaczami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. O sposobie rozwiązania konfliktu opiekun roku powiadamia dyrektora Zespołu i osoby zainteresowane w terminie 14 dni.
3. Opiekun roku w celu realizacji zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia oraz słuchacza,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami oraz słuchaczami różne formy życia zespołowego i integrujące Zespół,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
d) w razie potrzeby nawiązuje kontakt z rodzicami ucznia,
e) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie -Koźlu.
4. Opiekun ma obowiązek powiadomić ucznia oraz słuchacza o przysługujących prawach dotyczących egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych.
5. Opiekun roku jest zobowiązany do czytelnego i systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych, indeksów, świadectw oraz innych dokumentów uczniów oraz słuchaczy.
6. Początkującemu nauczycielowi przysługuje prawo do pomocy w sprawach merytorycznych i metodycznych związanych z realizowaniem zadań, ze strony dyrekcji i rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE ORAZ SŁUCHACZE

§ 17.

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych
1. Szczegółowe zasady rekrutacji w danym roku szkolnym określa regulamin przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu opracowany przez dyrektora Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. O przyjęcie na pierwszy semestr do Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje spełnienie określonych warunków zawartych w regulaminie rekrutacji.
5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.
6. Kandydat do Szkoły Policealnej dla Dorosłych powinien mieć 18 lat lub kończyć 18 lat w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie do szkoły.

§ 18.

Prawa ucznia oraz słuchacza
1. Uczniowie oraz słuchacze Zespołu mają prawo do:
a) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią i celem,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie godności osobistej,
d) korzystania ze stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnego regulaminu,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –
wychowawczym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) informacji o terminie i zakresie sprawdzianów pisemnych (w ciągu dnia jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzy),
h) uzyskania informacji dotyczących dostępności do wiedzy o ich prawach i uprawnieniach oraz ochrony przed informacjami niepożądanymi,
i) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
j) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
k) pomocy w przypadku trudności w nauce,
l) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
m) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej,
n) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole,
o) do reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
p) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii,
q) do otrzymywania oceny z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
r) udziału przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej,
s) wyboru Samorządu Uczniowskiego, Rady Słuchaczy zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez społeczność uczniów i słuchaczy,
t) pisemnego odwołania się do dyrekcji w celu powołania komisji rozstrzygającej sprawy sporne w przypadkach konfliktu uczeń lub słuchacz – nauczyciel,
u) korzystania z urlopu z tytułu zawarcia związku małżeńskiego w wymiarze dwóch dni,
v) zaliczenia semestru lub roku potwierdzonego w indeksie przez dyrektora Zespołu,
w) przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa,
x) w przypadku stwierdzenia, że ocena semestralna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora Zespołu.

§ 19.

Obowiązki ucznia oraz słuchacza
1. Uczeń oraz słuchacz mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych planem i programem nauczania,
b) przygotowywania się do zajęć zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
d) dbania o higienę osobistą i schludny wygląd podczas zajęć organizowanych przez Zespół,
e) odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
f) zakazu stosowania na terenie Zespołu używek, takich jak papierosy, alkohol
g) i środki odurzające,
h) dbałości o wspólne dobro, ład, czystość i porządek w szkole, piękno mowy ojczystej, tradycje Zespołu,
i) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny obywatela Rzeczpospolitej Polskiej,
j) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
– przeciwstawianie się przejawom brutalności,
– okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
– poszanowanie przekonań i poglądów innych ludzi,
– poszanowanie wolności i godności osobistej innego człowieka,
– naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody,
j) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
k) przestrzegania umundurowania zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
l) przestrzegania zarządzeń wewnętrznych Zespołu,
m) zgłaszania się na zaliczenie danego przedmiotu z indeksem.
2. Uczeń i słuchacz zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązani są przedłożyć w formie pisemnej opiekunowi roku w dniu stawienia się na zajęciach. Dokumentem usprawiedliwiającym jest także zaświadczenie lekarskie uzasadniające nieobecność w szkole.
3. Uczeń i słuchacz zobowiązani są do wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych i na zajęciach praktycznych.
4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych tylko podczas trwania przerw w zajęciach.
5. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do sal, w których odbywają się egzaminy.
6. Zabrania się fotografowania, filmowania osób trzecich (nauczycieli, uczniów, słuchaczy, pracowników) oraz upubliczniania takich zdjęć lub nagrań bez zgody tych osób.
7. Uczeń oraz słuchacz mają obowiązek właściwie zachowywać się podczas zajęć i nie przeszkadzać innym.
8. Na uroczystości szkolne i egzaminy ucznia oraz słuchacza obowiązuje strój galowy: ciemny kostium lub garnitur, biała koszula, bluzka ciemna spódniczka lub spodnie, stosowne obuwie.
9. Fryzura ucznia oraz słuchacza powinna być odpowiednia do stroju, zabrania się noszenia fryzur typu: dredy, irokez, farbowania włosów w sposób wyzywający.

NAGRODY

§ 20.

1. Uczniowi oraz słuchaczowi może być przyznana nagroda za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową frekwencję
c) wzorową postawę,
d) wybitne osiągnięcia w nauce,
e) inną działalność i odwagę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi
2. Za wyróżniające i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowie oraz słuchacze mogą otrzymać:
– stypendium za wyniki w nauce,
– dyplom uznania lub nagrodę książkową,
– pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej na apelu.

KARY

§ 21.

1. Uczeń oraz słuchacz może być ukarany poprzez:
a) upomnienie opiekuna roku,
b) upomnienie lub naganę dyrektora Zespołu,
c) zawieszenie w prawach ucznia lub słuchacza,
d) karę pieniężną za zniszczenie mienia szkoły.
2. Tryb nałożenia kary i jej rodzaj określa rada pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Słuchaczy.
3. Uczeń oraz słuchacz mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Zespołu w terminie trzech dni.
4. O sposobie załatwienia sprawy dyrektor Zespołu informuje ucznia oraz słuchacza w terminie czternastu dni.
5. W przypadku nałożenia kary przez dyrektora Zespołu, uczeń oraz słuchacz mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Uczeń oraz słuchacz mogą być skreśleni z listy uczniów oraz słuchaczy, gdy:
a) zostanie im udowodniona kradzież,
b) w trakcie nauki dojdzie do utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie czynności na zajęciach praktycznych,
c) wejdą w kolizję z prawem,
d) mają demoralizujący wpływ na społeczność Zespołu,
e) w sposób szczególny naruszy zasady współżycia społecznego,
f) nie podejmą nauki w terminie do 4 tygodni po zakończeniu urlopu, choroby, rozpoczęcia nowego semestru bez uprzedniego powiadomienia dyrektora Zespołu lub opiekuna roku o przyczynach nieobecności,
7. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów oraz słuchaczy podejmuje, w formie decyzji administracyjnej, dyrektor Zespołu, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy.
8. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów oraz słuchaczy, uczniowi oraz słuchaczowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
W SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY

§ 22.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
3. Wymagania edukacyjne jako kompetencje ucznia na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw, określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
4. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących efektów kształcenia określonych w podstawach programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i danego cyklu kształcenia.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczych.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli przedmiotowych wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne oraz informowanie o nich uczniów,
b) bieżące ocenianie i zaliczanie zajęć edukacyjnych według przyjętej skali ocen,
c) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
e) przeprowadzanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych.

§ 23.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.
2. Nauczyciel na początku każdego semestru (na pierwszych zajęciach) informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3. Nauczyciel informuje ucznia o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Przedmiotem oceny na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej jest również postawa zawodowa ucznia, właściwy stosunek do pracy, 100% frekwencja, brak spóźnień, właściwy stosunek do odbiorcy usług i współpracowników.
5. Sprawdzian pisemny z działu jest zapowiedziany z dwutygodniowym
wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku.
6. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia podczas sprawdzianu, musi on go zaliczyć w terminie do 2 tygodni od daty jego przeprowadzenia.
7. Przy nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel odpytuje go lub stosuje inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności na najbliższych zajęciach. Nie stosuje się dodatkowych terminów sprawdzianów wiedzy i umiejętności przy nieusprawiedliwionych nieobecnościach.
8. Po uzyskaniu oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawić ocenę w terminie do 2 tygodni od daty jej otrzymania.
9. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, ocenić i oddać sprawdziany w terminie do 14 dni.
10. W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy sprawdziany, a w ciągu dnia jeden.
11. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę bieżącą w formie ustnej lub pisemnej.
12. Ocena jest jawna dla ucznia. Wskazuje silne i słabe strony jego pracy, skutecznie motywuje.
13. Poprawione sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przez okres jednego semestru, uczeń ma prawo wglądu do swoich prac na ustalonych przez nauczyciela zasadach.
14. Na tydzień przed klasyfikacją semestralną nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych.
15. Najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacji, uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie semestralnej.
16. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń musi być poinformowany na miesiąc przed klasyfikacją, co potwierdza własnoręcznym podpisem u nauczyciela prowadzącego przedmiot.
17. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem klasyfikacji nauczyciele ustalają ostateczne oceny semestralne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i informują o nich ucznia.
21. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Oceny tę wlicza się do średniej ocen.
22. Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję na semestr programowo wyższy i ukończenie szkoły.

§ 24.

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas zajęć wychowania fizycznego bądź całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor Zespołu na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń, bądź o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uczeń nie uczęszcza na te zajęcia i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia wystawienie oceny semestralnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 25.

1. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według określonej skali ocen.
2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu zajęć edukacyjnych po pierwszym i drugim semestrze.
3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
5. W szkole ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową, kierownik szkolenia zawodowego albo osoba wskazana przez dyrektora Zespołu, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową.

§ 26.

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się wg następującej skali:
a) stopień celujący – 6,
b) stopień bardzo dobry – 5,
c) stopień dobry – 4,
d) stopień dostateczny – 3,
e) stopień dopuszczający – 2,
f) stopień niedostateczny – 1.
2. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
3. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz semestralnej:
1/ ponadprogramowe – stopień celujący. Treści programowe wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki, umiejętności zawodowe o wysokim stopniu samodzielności i sprawności działania w zmiennych warunkach, wykorzystywanie nowoczesnych technik zawodowych,
2/ dopełniające – stopień bardzo dobry. Trudne do opanowania elementy treści, najbardziej złożone i unikalne, twórcze i oryginalne naukowo, odległe od bezpośredniej i pozaszkolnej zawodowej działalności ucznia, umiejętności zawodowe charakteryzujące się samodzielnością, precyzją sprawności w zmiennych warunkach,
3/ rozszerzające – stopień dobry. Umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio używane, w pozaszkolnych zawodowych działaniach ucznia, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie i samodzielnie,
4/ podstawowe – stopień dostateczny. Najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio używane w pozaszkolnej, zawodowej działalności ucznia, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie pod kontrolą nauczyciela,
5/ konieczne – stopień dopuszczający. Wiedza i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające wykonać proste zadania, absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki,
6/ stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

§ 27.

Egzamin klasyfikacyjny
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości dać szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego przedmiotu.
5. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny uczeń kieruje do rady pedagogicznej przed jej
posiedzeniem.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem w trybie ustalonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do dnia poprzedzającego zakończenie zajęć w danym semestrze.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub zajęć praktycznych.
8. Tryb i forma przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego:
a) do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor Zespołu powołuje komisję w składzie:
– przewodniczący – dyrektor Zespołu lub kierownik szkolenia praktycznego,
– egzaminator – nauczyciel prowadzący zajęcia,
– członek komisji – nauczyciel przedmiotu pokrewnego,
b) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji,
c) stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom wymagań z danego przedmiotu,
d) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 skład komisji,
 termin egzaminu,
 imię i nazwisko ucznia,
 pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne,
 wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję,
 pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub ćwiczeniach praktycznych,
e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w ustalonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może wystąpić z prośbą do dyrektora Zespołu o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu.
10. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
11. Dla ucznia, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie został klasyfikowany z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – szkoła organizuje zajęcia w okresie ferii zimowych lub letnich umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
12. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem, że jeżeli ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, to uczeń zgłasza te zastrzeżenia do dyrektora Zespołu w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 28.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności
1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora Zespołu, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest niezgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się z uczniem.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie zadań praktycznych.
5. W skład komisji wchodzą:
– dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w Zespole stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.
6. Ustalona przez komisję semestralną ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
– termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
– imię i nazwisko ucznia,
– zadania sprawdzające,
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
– pisemne prace ucznia,
– zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem.

§ 29.

Egzamin poprawkowy
1. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od niedostatecznej.
2. Uczeń, który nie spełnił wymienionych warunków – nie otrzymuje promocji na semestr wyższy i powtarza semestr.
3. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
4. Egzamin poprawkowy uczeń może składać także po semestrze programowo najwyższym.
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych i informatyki ma formę zadań praktycznych.
6. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w semestrze. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich lub do końca lutego.
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom wymagań z danego przedmiotu.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
– skład komisji,
– termin egzaminu,
– imię i nazwisko ucznia,
– pytania egzaminacyjne,
– wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń może zdawać tylko jeden egzamin w ciągu dnia.
12. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że poprawkowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty egzaminu poprawkowego.
13. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena poprawkowa została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która przeprowadza ponowny egzamin poprawkowy (sprawdzian wiadomości i umiejętności) w trybie i na zasadach określonych w § 28 „Tryb i forma przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności, gdyby semestralna ocena klasyfikacyjna była ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania” pkt 2 – 6) niniejszego statutu.
14. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zgodnie z przepisami prawa z egzaminu poprawkowego, mimo odwołania nie uzyskuje promocji na semestr wyższy.
15. Ocena niedostateczna ustalona przez powołaną komisję jest ostateczna.
16. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu nie później niż do końca marca po pierwszym semestrze i do końca września po drugim semestrze.
18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować na semestr programowo wyższy ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w semestrze programowo wyższym. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na warunkową promocję ucznia w przypadkach: długotrwałej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub wyjątkową sytuacją losową (osobistą lub rodzinną). W takiej sytuacji uczeń jest zobowiązany w ciągu dwóch miesięcy do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz ich zaliczenia na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
19. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie programowo najwyższego semestru uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY
W POLICEALNEJ SZKOLE DLA DOROSŁYCH

§ 30.

1. Ocenianiu podlegają tylko osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.
2. Ocenianie osiągnięć słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

§ 31.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrz – szkolnego.

§ 32.

Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:
1/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
3/ warunkach i trybie uzyskiwania wyższej, niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

§ 33.

1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę w formie ustnej lub pisemnej
2. Oceny z zajęć edukacyjnych dla słuchacza są jawne.
3. Poprawione prace kontrolne i pisemne prace egzaminacyjne przechowywane są przez nauczyciela do zakończenia zajęć w danym semestrze; słuchacz ma prawo wglądu do swoich prac na ustalonych przez nauczyciela zasadach.

§ 34.

1. W szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, zajęcia edukacyjne mają charakter konsultacji.
2. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni lub w innych terminach, po uzgodnieniu z nauczycielami i słuchaczami.
3. Szkoła organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą – przedegzaminacyjną.

§ 35.

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
1/ w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy (w placówce) – nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
2/ w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

§ 36.

1. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:
a) stopień celujący – 6,
b) stopień bardzo dobry – 5,
c) stopień dobry – 4,
d) stopień dostateczny – 3,
e) stopień dopuszczający – 2,
f) stopień niedostateczny – 1.
2. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
3. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze.

§ 37.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym szkoła, w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.

§ 38.

1. W szkole dla dorosłych słuchacz nie jest oceniany z zachowania.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
3. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 39.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
2. W ostatnim dniu zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchaczy o spełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje w szkolnym planie nauczania, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne drugą pracę kontrolną.

§ 40.

1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru pierwszego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru drugiego, nie później niż do dnia 31 sierpnia.
3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 41.

1. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
2. Wyboru przedmiotów zawodowych w szkole policealnej dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
3. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
4. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem, co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
5. Otrzymanie zaliczenia z przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
6. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.
7. Egzamin semestralny przeprowadza się po zakończeniu zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu w terminie do 1 miesiąca od zakończenia tych zajęć.
8. Warunkiem zaliczenia semestru oraz otrzymania promocji na semestr programowo wyższy jest zdanie przez słuchacza wszystkich egzaminów teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem nauczania w danym semestrze.

§ 42.

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru pierwszego, w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru drugiego, w terminie do dnia 31 sierpnia.
4. Egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

§ 43.

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły dla dorosłych powtarzającego semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zaliczonego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 44.

1. Dyrektor Zespołu, w skład którego wchodzi szkoła dla dorosłych:
1/ zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu,
2/ zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora Zespołu wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
3. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonym w statucie Zespołu.
4. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
5. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę jeden raz w okresie kształcenia na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną. Słuchacz składa wniosek w terminie siedmiu dni od zakończenia zajęć edukacyjnych.
6. Dyrektor szkoły skreśla słuchacza z listy w przypadku:
 gdy opuścił więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 gdy nie otrzymał on promocji na semestr programowo wyższy,
 gdy nie zdał egzaminu poprawkowego,
 gdy w sposób szczególny naruszył zasady współżycia społecznego lub popełnił przestępstwo.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

§ 45.

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji ustalonej w podstawie programowej.
2. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
3. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przystąpić:
 uczniowie Medycznego Studium Zawodowego,
 słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych,
 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 absolwenci obydwu szkół.
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.
5. Cześć pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, a cześć praktyczna w formie zadania praktycznego.

§ 46.
1. Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na
jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez
lekarza.
2. Uczeń, słuchacz lub absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej
opinii.
3. Rada Pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
wymienionych w stosownym komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej,
wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu dla ucznia, słuchacza lub absolwenta.
4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje pisemnie ucznia,
słuchacza lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
5. Uczeń, słuchacz lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu
ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji.
6. Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach
i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza i absolwenta
zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§ 47.

1. Uczeń, słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się w salach i pracowniach na terenie szkoły, a za jego organizację i przebieg odpowiada dyrektor szkoły.
3. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
4. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
5. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

§ 48.

Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

§ 49.

1. Zdający ma prawo wglądu do karty odpowiedzi lub karty oceny w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Zdający może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50.

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu posiada pieczęcie urzędowe dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład.

§ 51.

Zespół przechowuje dokumentację uczniów, słuchaczy i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52.

Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 53.

1. Zmiana statutu Zespołu Szkół Medycznych następuje zgodnie z przepisami.
2. Wniosek w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor Zespołu, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.
3. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian oraz uchwala nowy statut lub zmiany w statucie.
4. Statut wchodzi w życie z dniem nadania aktu założycielskiego Zespołowi Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu.

 

Statut znowelizowany Uchwałą Nr 2/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

bip