Statut

Załącznik do Uchwały nr XXVII/287/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.
 

S T A T U T

Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu     Podstawy prawne:  

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póżn. zm.[1]);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 60);
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60).
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573 i 60);
 11. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223);
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743);
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646);
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658);
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644);
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663);
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. poz. 1554);
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611);
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534);
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. poz. 1451);
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322);
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860);
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703);
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649);
 30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);
 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356);
 32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170);
 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094);
 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1248);
 35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651);
 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 oraz z 2016 r. poz. 1369);
 37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643);
 38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183);
 39. Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVII/287/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. – w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu oraz Zespołu Szkół w Kędzierzynie – Koźlu (niepublikowana).
 40. Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVIII/372/2017 z dnia 30 października 2017 r. – w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu (niepublikowana)

    Spis treści: DZIAŁ I INFORMACJE O PLACÓWCE. 5 Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 5 Rozdział 2 Misja szkoły i model absolwenta. 6 DZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 7 Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu. 7 Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań szkoły. 9 Rozdział 3 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 10 Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym.. 11 Rozdział 5 Ubezpieczenie uczniów i słuchaczy. 12 Rozdział 6 Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy. 12 DZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU.. 13 DZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH.. 17 Rozdział 1 Organizacja pracy Zespołu. 17 Rozdział 2 Organizacja praktycznej nauki zawodu. 18 Rozdział 3 Biblioteka szkolna – jej funkcje i kierunki pracy. 20 Rozdział 4 Wolontariat 21 DZIAŁ V PRACOWNICY SZKOŁY. 22 Rozdział 1 Informacje ogólne. 22 Rozdział 2 Zadania nauczycieli 22 Rozdział 3 Zadania kierownika szkolenia zawodowego. 23 Rozdział 4 Zadania wychowawcy klasy i opiekuna roku. 24 Rozdział 5 Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i słuchaczom.. 25 Rozdział 6 Pracownicy samorządowi 25 DZIAŁ VI UCZNIOWIE ORAZ SŁUCHACZE. 26 Rozdział 1 Warunki i tryb przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych. 26 oraz uczniów i słuchaczy przechodzących z innych szkół 26 Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia i słuchacza. 27 Rozdział 3 Nagrody i kary. 29 DZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. 31 Rozdział 1 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Medycznym Studium Zawodowym   31 Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Policealnej dla Dorosłych  39 Rozdział 3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 44 DZIAŁ VIII CEREMONIAŁ SZKOLNY. 46 DZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 46    

 

DZIAŁ I INFORMACJE O PLACÓWCE

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu zwany jest w dalszych zapisach statutu „Zespołem”.
 2. W skład Zespołu wchodzą szkoły o nazwach:
  • Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej – policealna szkoła dla młodzieży, zwana dalej „Medycznym Studium Zawodowym”,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych.
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Opolskie.
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
 5. Zespół Szkół Medycznych mieści się przy ul. Piastowskiej 12 w Kędzierzynie – Koźlu.
 6. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu jest wojewódzką jednostką organizacyjną i budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

 1. W Zespole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 2. Zespół Szkół Medycznych jest szkołą ponadgimnazjalną na podbudowie szkoły średniej, dającą wykształcenie średnie zawodowe, z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 3. W Zespole prowadzi się kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej w następujących zawodach:
  1. technik farmaceutyczny – 2 letni cykl kształcenia,
  2. technik masażysta – 2 letni cykl kształcenia,
  3. higienistka stomatologiczna – 2 letni cykl kształcenia,
  4. opiekun w domu pomocy społecznej – 2 letni cykl kształcenia,
  5. opiekunka dziecięca – 2 letni cykl kształcenia,
  6. opiekunka środowiskowa – 1 roczny cykl kształcenia,
  7. asystent osoby niepełnosprawnej – 1 roczny cykl kształcenia,
  8. opiekun medyczny – 1 roczny cykl kształcenia.
 4. Zespół prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego.
 5. Zespół może wprowadzić nowe kierunki po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu.
 6. W Medycznym Studium Zawodowym kształci się młodzież zwana dalej w statucie „uczniami”, a w Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcą się dorośli, zwani dalej „słuchaczami”.
 

Rozdział 2 Misja szkoły i model absolwenta

§ 3. W Zespole opracowano Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

§ 4.

Misja szkoły

 1. W Zespole przygotowujemy uczniów i słuchaczy do aktywnego życia we współczesnym świecie.
 2. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka zgodnie z konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 3. Wśród uczniów i słuchaczy kształtujemy postawy obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki.
 4. Rozwijamy u uczniów i słuchaczy poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 5. Umożliwiamy uczniom i słuchaczom zdobycie umiejętności zawodowych zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu, a tym samym, odnalezienie się na rynku pracy.
 6. Misję szkoły realizujemy poprzez:
 • kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość,
 • dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów i słuchaczy;
 • kształcenie umiejętności w zakresie języka obcego zawodowego;
 • stosowanie nowoczesnych metod komunikowania się;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery pracy;
 • stwarzanie warunków do zdobywania szerokiej wiedzy zawodowej oraz umiejętności zawodowych poprzez organizowanie praktycznej nauki zawodu u pracodawców;
 • ustawiczne diagnozowanie potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Zespołu.

§ 4.

Model absolwenta

 1. Absolwent naszej szkoły:
 • jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość;
 • potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno – etycznymi;
 • potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • pracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację;
 • umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy;
 • sprawnie posługuje się językiem obcym zawodowym;
 • potrafi planować swoją pracę i ją organizować;
 • jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów;
 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi;
 • umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi;
 • ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.
 1. Absolwent Zespołu to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, zdolny do właściwych wyborów, altruista życzliwie nastawiony do świata i ludzi.
   

DZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu

§ 5.

 1. Celem Zespołu jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości słuchacza i ucznia oraz przygotowanie do pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
 2. Celem kształcenia zawodowego w szkole jest:
  • przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w warunkach współczesnego świata;
  • przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania pracy zawodowej;
  • przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
  • doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych;
  • kształcenie kompetencji społecznych i personalnych.

§ 6.  Do zadań Zespołu należą:

 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i słuchaczy w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • umożliwienie uczniom oraz słuchaczom zdobycia umiejętności zgodnie z efektami kształcenia określonymi w podstawach programowych oraz zgodnie z ramowym i szkolnym planem nauczania dla danego zawodu;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów i słuchaczy w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • organizacja kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnościami, które nie uniemożliwiają kształcenia w wybranym zawodzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • kształtowanie etycznych postaw niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych;
 • wdrażanie u uczniów i słuchaczy umiejętności i nawyków ustawicznego aktualizowania wiedzy ogólnej i fachowej, zarówno w systemie doskonalenia zawodowego jak i samokształcenia, a ponadto humanitarnego stosunku do osób powierzonych ich opiece;
 • rozwijanie u uczniów i słuchaczy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów i słuchaczy postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, empatia, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także szacunku dla innych kultur i tradycji;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
 

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły oraz nauczyciele wraz z uczniami i słuchaczami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

§ 8.

Programy nauczania

 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych zawodów.
 2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zwany dalej „programem nauczania”, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania dla danego przedmiotu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli.
 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

§ 9.

Organizacja procesu wychowawczego

 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Medycznym Studium Zawodowym zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.
 2. Zespół wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku słuchaczy i uczniów oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  • w Medycznym Studium Zawodowym każdy oddział powierzony jest opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą klasy, a w Szkole Policealnej dla Dorosłych – opiekunowi roku;
  • w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy lub opiekuna:
  • z urzędu, wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy/ opiekuna lub z przyczyn organizacyjnych szkoły;
  • na pisemny, uzasadniony, wniosek dotychczasowego wychowawcy/opiekuna;
  • na pisemny, uzasadniony, wniosek uczniów lub słuchaczy, będących pod opieką danego wychowawcy/opiekuna
 4. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy/opiekuna nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

§ 10.

Organizacja działalności profilaktycznej w szkole Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 • realizację zagadnień ujętych w Programie wychowawczo – profilaktycznym;
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 • promocję zdrowia;
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 

Rozdział 3 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 11.

 1. W szkole, w miarę potrzeb, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami i słuchaczami i polega w szczególności na:
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i słuchacza oraz do ich potrzeb;
 • rozpoznawaniu sposobu uczenia się uczniów i słuchaczy i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest między innymi w formach:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
 1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie – Koźlu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
  • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli udzielających uczniom i słuchaczom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
  • udzielania uczniom i słuchaczom pomocy w wyborze oferty pracy zgodnie z kierunkowym wykształceniem;
  • udzielania nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
 3. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
  • udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
  • stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
  • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
  • wyróżnienie ucznia zdolnego w sposób przyjęty w szkole.
 4. Uczeń zdolny ma możliwość:
  • rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych.
 

Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym

 § 12. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, przy czym dotyczy to tych uczniów, którym dany rodzaj niepełnosprawności nie uniemożliwia kształcenia się w danym zawodzie. Decyzję tę podejmuje lekarz medycyny pracy podczas badań wstępnych.

§ 13.

 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • odpowiednie warunki do nauki oraz, w miarę możliwości, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
  • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 14.

 1. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 2. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 1 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 

Rozdział 5 Ubezpieczenie uczniów i słuchaczy

§ 15.

 1. Każdy uczeń i słuchacz ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przy czym w przypadku uczniów i słuchaczy odbywających zajęcia praktyczne i praktykę zawodową jest ono obowiązkowe.
 2. Każdy uczeń i słuchacz odbywający zajęcia praktyczne i praktykę zawodową jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla danego zawodu – na czas trwania tych zajęć.
 3. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając uczniom i słuchaczom oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują uczniowie i słuchacze.
 

Rozdział 6 Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy

§ 16.

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych.
 2. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
  • ucznia lub słuchacza;
 3. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:
  • stypendiów za wyniki w nauce – dotyczy uczniów Medycznego Studium Zawodowego;
  • pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
  • innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
   

DZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU

 § 17.

Wykaz organów

 1. Organami Zespołu Szkół Medycznych są;
  • dyrektor Zespołu;
  • rada pedagogiczna;
  • samorząd uczniowski;
  • rada słuchaczy.
 2. Każdy organ szkoły posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie.
 3. Każdy organ szkoły informuje pozostałe, o podejmowanych działaniach i decyzjach.

§ 18.

Dyrektor Zespołu

 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu:
  • opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu określający szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole;
  • powierza funkcje kierownicze w Zespole – po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół i rady pedagogicznej;
  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu poprzez reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
  • sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych Zespołu;
  • dokonuje skreślenia z listy uczniów oraz słuchaczy, w przypadkach określonych w statucie Zespołu;
  • przewodniczy radzie pedagogicznej;
  • przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej;
  • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamia o tym organ prowadzący Zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
  • wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje – po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
  • realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
  • tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz słuchaczy;
  • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;
  • wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz Statutu.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole pracowników, a szczególności:
  • podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu;
  • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  • dokonuje oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego Zespół;
  • umożliwia podnoszenie kwalifikacji wszystkim pracownikom Zespołu;
  • udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia;
  • zawiesza nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych, przeciw któremu wszczęto postępowanie karne;
  • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi systematycznie szkolenia w tym zakresie.

§ 19.

Rada Pedagogiczna

 1. W Zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.
 7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzenie planów pracy Zespołu;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
  • ustalanie, w formie uchwały, sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów oraz słuchaczy.
 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • projekt planu finansowego Zespołu;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 9. Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia organ prowadzący Zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu i uchwala go.
 11. Rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu lub do dyrektora Zespołu – o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w Zespole.
 12. Organ prowadzący Zespół albo dyrektor Zespołu, są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
 13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów oraz słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
 16. Szczegółowe zadania rady pedagogicznej określają odrębne przepisy oraz regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 20.

Samorząd Uczniowski

 1. W Zespole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Medycznego Studium Zawodowego.
 3. Zasady działania i wybierania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
 4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania gazetek ściennych,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd koordynuje działania wolontariackie zebrane spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniów poszczególnych oddziałów klasowych.

§ 21.

Rada Słuchaczy

 1. W Zespole działa samorząd słuchaczy, zwany radą słuchaczy.
 2. Radę słuchaczy tworzą słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
 3. Rada słuchaczy wspiera działalność statutową Zespołu.
 4. Rada słuchaczy przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw słuchaczy.
 5. Rada słuchaczy występuje z głosem doradczym na posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw Zespołu.
 6. Rada słuchaczy gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady słuchaczy.
 7. Rada słuchaczy wnioskuje do dyrektora Zespołu w sprawie powołania opiekuna rady.

§ 22.

Zasady współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami zespołu

 1. Organy Zespołu współdziałają oraz rozwiązują spory na zasadach określonych w ust. 2-6.
 2. Organy Zespołu współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Dyrektor Zespołu zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami Zespołu.
 4. Sytuacje konfliktowe organy Zespołu rozwiązują wewnątrz Zespołu chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza Zespołu.
 5. W wypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych, organy Zespołu zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
 6. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor Zespołu, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w spawach dotyczących zakresu ich kompetencji.
 

DZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

 

Rozdział 1 Organizacja pracy Zespołu

 § 23.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 2. Liczba uczniów oraz słuchaczy w chwili uruchomienia oddziału wynosi 25 osób. Inne decyzje w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Marszałek Województwa Opolskiego.
 5. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych z budżetu Województwa Opolskiego.
 6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu i kierownika szkolenia zawodowego na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 7. Podstawową formą pracy Zespołu jest godzina lekcyjna, która trwa 45 minut podczas zajęć teoretycznych i 55 minut podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.
 8. Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy określają odrębne przepisy wydane przez MEN. Podziału na grupy dokonuje się w oparciu o wymagania specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych Zespołu oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego pracowni przedmiotowych.
 9. Praca dydaktyczno – wychowawcza organizowana przez Zespół obejmuje:
  • zajęcia dydaktyczne typu lekcyjnego;
  • ćwiczenia w pracowniach przedmiotowych;
  • zajęcia praktyczne w placówkach szkoleniowych;
  • samodzielną pracę uczniów oraz słuchaczy;
  • nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
  • konsultacje zbiorowe w szkole policealnej dla dorosłych;
  • konferencje instruktażowe (wprowadzające i przedegzaminacyjne).
 10. Pomieszczenia do realizacji celów statutowych Zespołu to:
  • pracownie przedmiotowe do zajęć praktycznej nauki zawodu;
  • pomieszczenia klasowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych;
  • biblioteka;
  • sala gimnastyczna;
  • sala komputerowa;
  • szatnie;
  • pomieszczenia biurowe.
 11. Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 12. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a szkołą wyższą.
 13. Ze względu na brak internatu, młodzież Zespołu korzysta z bursy znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla, przy ul. Piastowskiej 21.
 

Rozdział 2 Organizacja praktycznej nauki zawodu

 § 24.

 1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na przygotowaniu uczniów i słuchaczy do właściwego działania w procesie usług w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów.
 2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w celu opanowania przez uczniów i słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu.
 5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana u pracodawców, w pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego.
 6. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną pomiędzy Szkołą a pracodawcą.

§ 25. Uczniowie i słuchacze realizujący praktyczną naukę zawodu mają prawo do:

 • korzystania z urządzeń, sprzętu i dokumentacji, niezbędnej na stanowisku pracy;
 • dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych;
 • przerwy na posiłek;
 • konsultacji z kierownikiem szkolenia zawodowego lub wyznaczonym nauczycielem;
 • korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni;
 • zgłaszania kierownikowi szkolenia zawodowego wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu;
 • zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu;
 • zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów zawodowych i kierownikowi szkolenia zawodowego;
 • wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie lub otrzymane od pracodawców.

§ 26.

 1. Uczniowie i słuchacze realizujący praktyczną naukę zawodu mają obowiązek:
  • systematycznie uczęszczać na zajęcia,
  • 100 – procentowej frekwencji na zajęciach, a w przypadku nieobecności są zobowiązani do odpracowania jej w terminie ustalonym z nauczycielem praktycznej nauki zawodu lub pracodawcą;
  • przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu;
  • dochować tajemnicy zawodowej;
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy nauczyciela lub pracownika placówki szkolenia praktycznego;
  • przeprowadzać badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać pracownicze książeczki zdrowia i szczepienia przeciw WZW (wybrane zawody);
  • posiadania ubezpieczenia NNW i OC dla danego zawodu;
  • nosić odzież ochronną;
  • dbać o czystość osobistą i miejsca pracy;
  • zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego;
  • godnego reprezentowania Szkoły.

§ 27. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu:

 • w Szkole organizacją praktycznej nauki zawodu zajmuje się kierownik szkolenia zawodowego;
 • przebieg zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywanych u pracodawcy jest oceniany w formie oceny otrzymanej na piśmie (wg wzoru) od pracodawców dwa razy w roku za I i II semestr;
 • zaświadczenia z oceną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przechowywane są w Szkole do dnia ukończenia przez ucznia lub słuchacza Szkoły;
 • ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia zawodowego;
 • za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zawartych w statucie uczniowie i słuchacze ponoszą kary przewidziane w Statucie.
 

Rozdział 3 Biblioteka szkolna – jej funkcje i kierunki pracy

 § 28.

 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest jedną z najważniejszych pracowni w szkole, uczestniczy w przygotowaniu uczniów i słuchaczy do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek.
 2. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
 • zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowania uczniów oraz słuchaczy do korzystania z informacji naukowej, realizowanego przez Zespół.
 1. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:
 • udostępnianie zbiorów;
 • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, informowanie słuchaczy, uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie do świadomego doboru lektury fachowej;
 • udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pomoc w organizowaniu pracy z książką i czasopismem;
 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie w Zespole, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych;
 • prowadzenie różnych form wizualnej informacji i promocji książek.
 1. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje różne formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły, poziomu intelektualnego słuchaczy oraz uczniów, środowiska i warunków pracy.
 2. Finansowanie wydatków bibliotecznych uzależnione jest od możliwości finansowych Zespołu.
 3. Godziny pracy biblioteki zapewniają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po lekcjach.
 4. Czytelnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu biblioteki.
 

Rozdział 4 Wolontariat

 § 29.

 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów i słuchaczy organizowanych przez szkołę mogą brać udział wolontariusze.
 2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.
 3. Wolontariusze organizują aktywne działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
 4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
   

DZIAŁ V PRACOWNICY SZKOŁY

 

Rozdział 1 Informacje ogólne

 § 30.

 1. Zespół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługi.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik Zespołu powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów oraz słuchaczy.
 3. Upoważniony przez dyrektora Zespołu pracownik obsługi Zespołu powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Zespołu o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora Zespołu lub skierować tę osobę do dyrektora.
 4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Rozdział 2 Zadania nauczycieli

 § 31.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów oraz słuchaczy. Praca nauczyciela podlega ocenie.
 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz słuchaczy w Zespole, na placówkach szkolenia praktycznego, wycieczkach klasowych i zajęciach pozalekcyjnych;
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań;
 • przestrzeganie i stosowanie w pracy pedagogicznej WSO;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów oraz słuchaczy;
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 • pisemne opracowanie na każdy semestr rozkładu materiału na podstawie obowiązującego programu nauczania;
 • aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, komisjach egzaminacyjnych, przedmiotowych i innych gremiach powoływanych w Zespole;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych,
 • wykonywanie innych zleconych zadań wynikających z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.

§ 32.

 1. Nauczyciele Zespołu tworzą Zespół Przedmiotowy.
 2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora Zespołu.
 3. Do zadań Zespołu Przedmiotowego należy:
 • współpraca nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawach wyboru programów nauczania;
 • opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania i sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współpraca w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianie wyposażenia.
 

Rozdział 3 Zadania kierownika szkolenia zawodowego

 § 33.

 1. W Zespole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia zawodowego dla Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
 2. Do obowiązków kierownika szkolenia zawodowego w zakresie organizacji i realizacji praktyk należy:
 • ustalenie organizacji praktyk na następny rok szkolny;
 • przygotowanie dokumentacji do zawarcia umów z dyrektorami zakładów pracy, gdzie będą odbywać się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe;
 • przygotowanie programów szkolenia praktycznego na poszczególne placówki szkoleniowe;
 • zorganizowanie szkolenia osób, które po raz pierwszy będą szkolić słuchaczy;
 • ustalenie z dyrektorami zakładów pracy spraw socjalnych i bhp dotyczących praktyk;
 • opracowanie i przygotowanie dokumentacji na poszczególne placówki szkolenia praktycznego;
 • ciągła troska o podnoszenie poziomu szkolenia praktycznego poprzez prowadzenie narad szkoleniowych z dyrektorami zakładów pracy, pracownikami odpowiedzialnymi za szkolenie, oraz nauczycielami zawodu;
 • bieżąca analiza frekwencji uczniów oraz słuchaczy na praktykach, ustalenie form odpracowania nieobecności;
 • po zakończeniu praktyki w danej placówce wpisywanie ocen do dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen;
 • przygotowanie formalności związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 1. Szczegółowe zadania dotyczące obowiązków i uprawnień określone są w przydziale czynności kierownika szkolenia zawodowego.
 

Rozdział 4 Zadania wychowawcy klasy i opiekuna roku

§ 34.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy i opiekuna roku jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oraz słuchaczami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz słuchacza w procesie uczenia się;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów oraz słuchaczy;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Zespole oraz pomiędzy uczniami oraz słuchaczami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. O sposobie rozwiązania konfliktu opiekun roku powiadamia dyrektora Zespołu i osoby zainteresowane w terminie 14 dni.
 2. Wychowawca klasy i opiekun roku w celu realizacji zadań:
 • otacza indywidualną opieką każdego ucznia oraz słuchacza;
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami oraz słuchaczami różne formy życia zespołowego i integrujące Zespół;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 • w razie potrzeby nawiązuje kontakt z rodzicami ucznia;
 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie – Koźlu.
 1. Opiekun ma obowiązek powiadomić ucznia oraz słuchacza o przysługujących mu prawach dotyczących egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
 2. Opiekun roku jest zobowiązany do czytelnego i systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych, indeksów, świadectw oraz innych dokumentów uczniów oraz słuchaczy.
 3. Początkującemu nauczycielowi przysługuje prawo do pomocy w sprawach merytorycznych i metodycznych związanych z realizowaniem zadań, ze strony Dyrektora i rady pedagogicznej.
   

Rozdział 5 Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i słuchaczom

§ 35.

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do:
 • przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż., a także odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu;
 • natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku ucznia lub słuchacza i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;
 • niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 • nie rozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 

Rozdział 6 Pracownicy samorządowi

§ 36.

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
 • 37.
Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.  

DZIAŁ VI UCZNIOWIE ORAZ SŁUCHACZE

 

Rozdział 1 Warunki i tryb przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych

oraz uczniów i słuchaczy przechodzących z innych szkół

 § 38. Zasady rekrutacji

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji w danym roku szkolnym określa regulamin przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu opracowany przez dyrektora Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. O przyjęcie na pierwszy semestr do Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje spełnienie określonych warunków zawartych w regulaminie rekrutacji.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.
 6. Kandydat do Szkoły Policealnej dla Dorosłych powinien mieć skończone 18 lat.

§ 39.

Przechodzenie ucznia lub słuchacza ze szkoły publicznej lub niepublicznej

 1. Dyrektor Zespołu przyjmuje ucznia lub słuchacza na semestr programowo wyższy na podstawie odpisu arkusza ocen ze szkoły, z której przechodzi.
 2. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń lub słuchacz przechodzi, są uzupełniane w czasie i na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. W przypadku ucznia lub słuchacza przechodzącego z innej szkoły, w której nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi lub słuchaczowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć do końca danego etapu edukacyjnego.
 4. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych nie można zapewnić uczniowi lub słuchaczowi, o których mowa w ust. 3, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które już zostały zrealizowane w danym oddziale, dla ucznia lub słuchacza przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.
 5. W przypadku, gdy uczeń lub słuchacz w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym zakresie, uczeń lub słuchacz jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.
 

Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia i słuchacza

§ 40.

Prawa ucznia oraz słuchacza Uczniowie oraz słuchacze Zespołu mają prawo do:

 • zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią i celem;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie godności osobistej;
 • korzystania ze stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnego regulaminu;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • informacji o terminie i zakresie sprawdzianów pisemnych (w ciągu dnia jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzy);
 • uzyskania informacji dotyczących dostępności do wiedzy o ich prawach i uprawnieniach oraz ochrony przed informacjami niepożądanymi;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;
 • reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii;
 • otrzymywania oceny z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności;
 • udziału przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • wyboru samorządu uczniowskiego i rady słuchaczy zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez społeczność uczniów słuchaczy;
 • pisemnego odwołania się do dyrekcji w celu powołania komisji rozstrzygającej sprawy sporne w przypadkach konfliktu uczeń lub słuchacz – nauczyciel;
 • korzystania z urlopu z tytułu zawarcia związku małżeńskiego w wymiarze dwóch dni;
 • zaliczenia semestru lub roku potwierdzonego w indeksie przez dyrektora Zespołu;
 • przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa;
 • zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora Zespołu w przypadku stwierdzenia, że ocena semestralna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

§ 41.

Obowiązki ucznia oraz słuchacza

 1. Uczeń oraz słuchacz mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych planem i programem nauczania;
 • przygotowywania się do zajęć zgodnie z wymaganiami nauczyciela;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
 • dbania o higienę osobistą i schludny wygląd podczas zajęć organizowanych przez Zespół;
 • odpowiedzialności za własne życie i zdrowie;
 • zakazu stosowania na terenie Zespołu używek, takich jak papierosy, alkohol i środki odurzające;
 • dbałości o wspólne dobro, ład, czystość i porządek w szkole, piękno mowy ojczystej, tradycje Zespołu;
 • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 1. przeciwstawianie się przejawom brutalności,
 2. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 3. poszanowanie przekonań i poglądów innych ludzi,
 4. poszanowanie wolności i godności osobistej innego człowieka,
 5. naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody;
 • zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
 • przestrzegania umundurowania zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przestrzegania zarządzeń wewnętrznych Zespołu;
 • zgłaszania się na zaliczenie danego przedmiotu z indeksem.
 1. Uczeń i słuchacz zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązani są przedłożyć w formie pisemnej wychowawcy klasy/opiekunowi roku w dniu stawienia się na zajęciach. Dokumentem usprawiedliwiającym jest także zaświadczenie lekarskie uzasadniające nieobecność w szkole.
 2. Uczeń i słuchacz zobowiązani są do wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych i na zajęciach praktycznych.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych tylko podczas trwania przerw w zajęciach lub podczas zajęć – na wyraźne polecenie nauczyciela.
 4. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do sal, w których odbywają się egzaminy.
 5. Zabrania się fotografowania i filmowania osób trzecich (nauczycieli, uczniów, słuchaczy, pracowników) oraz upubliczniania takich zdjęć lub nagrań bez zgody tych osób.
 6. Uczeń oraz słuchacz mają obowiązek właściwego zachowywania się podczas zajęć i nie przeszkadzania innym.
 7. Na uroczystości szkolne i egzaminy ucznia oraz słuchacza obowiązuje strój galowy: ciemny kostium lub garnitur, biała koszula lub bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, stosowne obuwie.
 8. Fryzura ucznia oraz słuchacza powinna być odpowiednia do stroju.
 

Rozdział 3 Nagrody i kary

§ 42.

 1. Uczniowi oraz słuchaczowi może być przyznana nagroda za:
 • rzetelną naukę i pracę społeczną;
 • wzorową frekwencję;
 • wzorową postawę;
 • wybitne osiągnięcia w nauce;
 • inną działalność i odwagę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.
 1. Za wyróżniające i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowie oraz słuchacze mogą otrzymać:
 • stypendium za wyniki w nauce (na podstawie odrębnych przepisów);
 • dyplom uznania lub nagrodę książkową;
 • pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej na apelu.

§ 43.

 1. Uczeń oraz słuchacz może być ukarany poprzez:
 • upomnienie wychowawcy klasy/opiekuna roku;
 • upomnienie lub naganę dyrektora Zespołu;
 • zawieszenie w prawach ucznia lub słuchacza;
 • karę pieniężną za zniszczenie mienia szkoły.
 1. Tryb nałożenia kary i jej rodzaj określa rada pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Słuchaczy.
 2. Uczeń oraz słuchacz mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Zespołu w terminie trzech dni, w formie pisemnej.
 3. O sposobie załatwienia sprawy dyrektor Zespołu informuje ucznia oraz słuchacza w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku nałożenia kary przez dyrektora Zespołu, uczeń oraz słuchacz mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 44.

Skreślenie z listy uczniów lub słuchaczy

 1. Uczeń oraz słuchacz może być skreślony z listy uczniów oraz słuchaczy, gdy:
 • zostanie mu udowodniona kradzież;
 • w trakcie nauki dojdzie do utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie czynności na zajęciach praktycznych;
 • wejdzie w kolizję z prawem;
 • ma demoralizujący wpływ na społeczność Zespołu;
 • w sposób szczególny naruszy zasady współżycia społecznego;
 • nie podejmie nauki do czasu, gdy zrealizowana liczba godzin wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekroczyła 50% ;
 • nie zrealizuje zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej w wymiarze godzin przewidzianych w programie nauczania.
 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów oraz słuchaczy podejmuje, w formie decyzji administracyjnej, dyrektor Zespołu, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, a w przypadku pkt. 1) – 5) również po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady słuchaczy. Decyzję tę przekazuje ją osobie zainteresowanej w formie pisemnej.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów oraz słuchaczy, uczniowi oraz słuchaczowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni.
   

DZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Rozdział 1 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Medycznym Studium Zawodowym

 § 45.

Ogólne zasady oceniania

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 3. Wymagania edukacyjne, jako kompetencje ucznia na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw, określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 4. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących efektów kształcenia określonych w podstawach programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i danego cyklu kształcenia.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli przedmiotowych wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne oraz informowanie o nich uczniów;
 • bieżące i systematyczne ocenianie i zaliczanie zajęć edukacyjnych według przyjętej skali ocen;
 • ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • przeprowadzanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych.
 

§ 46.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.
 2. Nauczyciel na początku każdego semestru (na pierwszych zajęciach) informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 3. Nauczyciel informuje ucznia o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Przedmiotem oceny na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej jest również postawa zawodowa ucznia, właściwy stosunek do pracy, 100% frekwencja, brak spóźnień, właściwy stosunek do odbiorcy usług i współpracowników.
 5. Sprawdzian pisemny z działu jest zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku.
 6. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia podczas sprawdzianu, musi on go zaliczyć w terminie do 2 tygodni od daty jego przeprowadzenia.
 7. Przy nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel odpytuje go lub stosuje inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności na najbliższych zajęciach. Nie stosuje się dodatkowych terminów sprawdzianów wiedzy i umiejętności przy nieusprawiedliwionych nieobecnościach.
 8. Po uzyskaniu oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawić ocenę w terminie do 2 tygodni od daty jej otrzymania.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, ocenić i oddać sprawdziany w terminie do 14 dni.
 10. W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy sprawdziany, a w ciągu dnia jeden.
 11. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę bieżącą w formie ustnej lub pisemnej.
 12. Ocena jest jawna dla ucznia. Wskazuje silne i słabe strony jego pracy, skutecznie motywuje.
 13. Poprawione sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przez okres jednego semestru, uczeń ma prawo wglądu do swoich prac na ustalonych przez nauczyciela zasadach.
 14. Na tydzień przed klasyfikacją semestralną nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych.
 15. Najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacji, uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie semestralnej.
 16. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń musi być poinformowany na miesiąc przed klasyfikacją, co potwierdza własnoręcznym podpisem u nauczyciela prowadzącego przedmiot.
 17. Najpóźniej na 3 dni przed terminem klasyfikacji nauczyciele ustalają ostateczne oceny semestralne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i informują o nich ucznia.
 18. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Oceny tę wlicza się do średniej ocen.
 19. Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję na semestr programowo wyższy i ukończenie szkoły.

§ 47.

Skala ocen

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się wg następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
 2. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz semestralnej:
 • ponadprogramowe – stopień celujący; treści programowe wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki, umiejętności zawodowe o wysokim stopniu samodzielności i sprawności działania w zmiennych warunkach, wykorzystywanie nowoczesnych technik zawodowych;
 • dopełniające – stopień bardzo dobry; trudne do opanowania elementy treści, najbardziej złożone i unikalne, twórcze i oryginalne naukowo, odległe od bezpośredniej i pozaszkolnej zawodowej działalności ucznia, umiejętności zawodowe charakteryzujące się samodzielnością, precyzją sprawności w zmiennych warunkach;
 • rozszerzające – stopień dobry; umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio używane, w pozaszkolnych zawodowych działaniach ucznia, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie i samodzielnie;
 • podstawowe – stopień dostateczny; najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio używane w pozaszkolnej, zawodowej działalności ucznia, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie pod kontrolą nauczyciela;
 • konieczne – stopień dopuszczający; wiedza i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające wykonać proste zadania, absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki;
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

§ 48.

Zasady ustalania oceny z wychowania fizycznego

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas zajęć wychowania fizycznego bądź całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor Zespołu na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń, bądź o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uczeń nie uczęszcza na te zajęcia i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia wystawienie oceny semestralnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 

§ 49.

Zasady klasyfikowania

 1. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według określonej skali ocen.
 2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu zajęć edukacyjnych po pierwszym i drugim semestrze.
 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 5. W szkole ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową, kierownik szkolenia zawodowego albo osoba wskazana przez dyrektora Zespołu, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową.

§ 50.

Tryb uzyskania oceny semestralnej wyższej niż przewidywana Przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uczeń jest informowany o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych przyjmując następujące zasady:

 • na dwa tygodnie przed semestralnym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ustnie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych,
 • uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy wykaże się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, nie później niż 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

§ 51.

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości dać szansę uzupełnienia braków.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego przedmiotu.
 5. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny uczeń kieruje do rady pedagogicznej przed jej posiedzeniem.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem w trybie ustalonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do dnia poprzedzającego zakończenie zajęć w danym semestrze.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub zajęć praktycznych.
 8. Tryb i forma przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego:
 • do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor Zespołu powołuje komisję w składzie:
 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku ucznia lub słuchacza przechodzącego z innej szkoły dyrektor Zespołu powołuje komisję w składzie:
 1. dyrektor Zespołu lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
 • pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel, a zatwierdza dyrektor;
 • stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom wymagań z danego przedmiotu;
 • z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. skład komisji,
 3. termin egzaminu,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne,
 6. wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję,
 7. pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub ćwiczeniach praktycznych;
 • protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w ustalonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może wystąpić z prośbą do dyrektora Zespołu o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu.
 2. Dla ucznia, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie został klasyfikowany z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – szkoła organizuje zajęcia w okresie ferii zimowych lub letnich umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
 3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem, że jeżeli ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, to uczeń zgłasza te zastrzeżenia do dyrektora Zespołu w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 52.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

 1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora Zespołu, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest niezgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się z uczniem.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie zadań praktycznych.
 5. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w Zespole stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach; wówczas dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Ustalona przez komisję semestralną ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem.

§ 53.

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnił wymienionych warunków – nie otrzymuje promocji na semestr wyższy i powtarza semestr.
 3. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. Egzamin poprawkowy uczeń może składać także po semestrze programowo najwyższym.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych i informatyki ma formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w semestrze. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich lub do końca lutego.
 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z drugim nauczycielem. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom wymagań z danego przedmiotu.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • pytania egzaminacyjne;
 • wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń może zdawać tylko jeden egzamin w ciągu dnia.
 3. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że poprawkowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty egzaminu poprawkowego.
 4. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena poprawkowa została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie i na zasadach określonych w § 51 niniejszego statutu.
 5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zgodnie z przepisami prawa z egzaminu poprawkowego, mimo odwołania nie uzyskuje promocji na semestr wyższy.
 6. Ocena niedostateczna ustalona przez powołaną komisję jest ostateczna.
 7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w semestrze programowo wyższym.
 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu nie później niż do końca marca po pierwszym semestrze i do końca września po drugim semestrze.
 10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie programowo najwyższego semestru uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Policealnej dla Dorosłych

 § 54.

Ogólne zasady oceniania

 1. Ocenianiu podlegają tylko osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.
 2. Ocenianie osiągnięć słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

§ 55. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 56. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej, niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

§ 57.

 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Oceny z zajęć edukacyjnych dla słuchacza są jawne.
 3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich prac kontrolnych i pisemnych prac egzaminacyjnych na ustalonych przez nauczyciela zasadach.

§ 58.

 1. W szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, zajęcia edukacyjne mają charakter konsultacji.
 2. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni lub w innych terminach, po uzgodnieniu z nauczycielami i słuchaczami.
 3. Szkoła organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą – przedegzaminacyjną.

§ 59.

Skala ocen

 1. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze.

§ 60.

Zasady klasyfikowania

 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy (w placówce) – nauczyciel praktycznej nauki zawodu;
 • w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia zawodowego.

§ 61. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym szkoła, w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.

§ 62.

 1. W szkole dla dorosłych słuchacz nie jest oceniany z zachowania.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 3. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 63.

 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. W ostatnim dniu zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchaczy o spełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
 3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje w szkolnym planie nauczania oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne drugą pracę kontrolną.

§ 64.

 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
 2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru pierwszego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru drugiego, nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 65.

 1. W Szkole Policealnej dla Dorosłych słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
 2. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1 dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 3. Otrzymanie zaliczenia z przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
 4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danym semestrze, przy czym:
 • egzamin w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne;
 • egzamin w formie ustnej przeprowadza się przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne; liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu; słuchacz losuje jeden zestaw zadań;
 • egzamin w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne; słuchacz losuje jedno zadanie.
 1. Egzamin semestralny przeprowadza się po zakończeniu zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu w terminie do 1 miesiąca od zakończenia tych zajęć.
 2. Z egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym, oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin,
 • termin egzaminu;
 • imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
 • oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 dołącza się:
 • prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
 • wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;
 • wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.
 1. Warunkiem zaliczenia semestru oraz otrzymania promocji na semestr programowo wyższy jest zdanie przez słuchacza wszystkich semestralnych egzaminów teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem nauczania w danym semestrze.

§ 66.

Egzamin poprawkowy

 1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru pierwszego, w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru drugiego, w terminie do dnia 31 sierpnia.
 4. Egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej lub zadania praktycznego.
 

§ 67.

Zasady powtarzania semestru

 1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę jeden raz w okresie kształcenia na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną. Słuchacz składa wniosek w terminie siedmiu dni od zakończenia zajęć edukacyjnych.
 2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 3. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły dla dorosłych powtarzającego semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zaliczonego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” oraz podstawę zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 68.

Zasady zwalniania z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu

 1. Dyrektor Zespołu, w skład którego wchodzi szkoła dla dorosłych:
 • zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia, przewidzianemu dla danego zawodu,
 • zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
 1. uzyskany przed rozpoczęciem nauki w szkole dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
 2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
 3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a) może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora Zespołu wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
 5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonym w statucie Zespołu.
 6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

§ 69.

Skreślenie z listy słuchaczy

 1. Dyrektor szkoły skreśla słuchacza z listy w przypadku:
 • gdy opuścił więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • gdy nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy;
 • gdy nie zdał egzaminu poprawkowego;
 • gdy w sposób szczególny naruszył zasady współżycia społecznego lub popełnił przestępstwo.
 

Rozdział 3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

§ 70.

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji ustalonej w podstawie programowej.
 2. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 3. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przystąpić:
 • uczniowie Medycznego Studium Zawodowego;
 • słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych;
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • absolwenci obydwu szkół.
 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 2. Cześć pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, a cześć praktyczna w formie zadania praktycznego.

§ 71.

 1. Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 2. Uczeń, słuchacz lub absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o potrzebie kształcenia specjalnego, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
 3. Rada Pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w stosownym komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu dla ucznia, słuchacza lub absolwenta.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje pisemnie ucznia, słuchacza lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
 5. Uczeń, słuchacz lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
 6. Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza i absolwenta zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§ 72.

 1. Uczeń, słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.
 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się w salach i pracowniach na terenie szkoły, a za jego organizację i przebieg odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 1. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalone według przepisów prawa, są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

§ 73. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

§ 74.

 1. Zdający ma prawo wglądu do karty odpowiedzi lub karty oceny w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 2. Zdający może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 

DZIAŁ VIII CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 75.

 1. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu kontynuuje tradycje i przestrzega ceremoniału szkolnego wypracowanego przez lata w Medycznym Studium Zawodowym.
 2. Ceremoniał szkolny obejmuje:
 • inaugurację i zakończenie roku szkolnego, które są świętem wszystkich uczniów i nauczycieli; uroczystość składa się z części oficjalnej oraz spotkań młodzieży z wychowawcą klasy; część oficjalna przebiega według opracowanego scenariusza;
 • immatrykulację uczniów klas pierwszych, podczas której nowo przyjęci uczniowie otrzymują indeks i składają uroczyste ślubowanie;
 • pożegnanie absolwentów, która jest uroczystością ogólnoszkolną, biorą w niej udział absolwenci, młodzież klas młodszych, i nauczyciele; uroczystość odbywa się zgodnie z ustalonym scenariuszem;
 • inne, nie wymienione uroczystości wynikają z planu pracy szkoły i są zgodne z kalendarzem świąt i uroczystości państwowych. Forma przebiegu uroczystości zależy od inicjatywy osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie.
 1. Historię i tradycję Zespołu dokumentuje się różnymi formami.
 

DZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 76.

 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu posiada pieczęcie urzędowe dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład.

§ 77. Zespół przechowuje dokumentację uczniów, słuchaczy i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 78. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 79.

 1. Zmiana statutu Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu następuje zgodnie z przepisami.
 2. Wniosek w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor Zespołu, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.
 3. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian oraz uchwala nowy statut lub zmiany w statucie.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem nadania aktu założycielskiego Zespołowi Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu.
  Statut znowelizowano:
 • Uchwałą Nr 2/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2017 r.
 • Uchwałą Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017 r.
  Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.   [1] Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2016 r. poz.1985, 1954, 1010 i 2169, oraz z 2017 r. poz., 60, 949 i 1292.

bip