Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy

Uczniowie

Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy

W zespole działa samorząd uczniowski i rada słuchaczy.
Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Medycznego Studium Zawodowego, a radę słuchaczy – słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Rada słuchaczy wspiera działalność statutową zespołu.

Zasady działania i wybierania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

Rada słuchaczy przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw słuchaczy.

bip