Opiekun Medyczny

system kształcenia zaoczny

Interesują Cię nauki medyczne, jesteś wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, chętnie pomagasz innym, to nauka tego zawodu będzie udanym wyborem. W pracy z podopiecznym łatwo nawiążesz kontakt, wzbudzisz zaufanie i sympatię. Nauczysz się między innymi:
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby, i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho – społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Czas trwania nauki – 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach: anatomicznej oraz zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach służby zdrowia lub opieki społecznej. Podczas nauki realizowane są przedmioty:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski w zawodzie
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • zagrożenia zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • opieka nad osobą chora i niesamodzielną
 • zajęcia praktyczne
Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w :
 • zakładach opieki zdrowotnej np. szpitalach
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych np. hospicjach
 • placówkach pomocy społecznej np. domach pomocy społecznej
 • prywatnej opiece w środowisku domowym osoby chorej i niesamodzielnej

bip