Historia

Liceum Medyczne powstało w Kędzierzynie-Koźlu w 1974r. Początkowo była to filia szkoły w Raciborzu. Rok później placówka stała się samodzielną jednostką organizacyjną. Szkoła kształciła w 5-letnim cyklu nauczania. Funkcję dyrektora szkoły w latach 1974-1989 pełniła mgr Alicja Kryś, a od 1989 do 1995 mgr Maria Kuniak. Nad szkoleniem praktycznym opiekę sprawowały kierowniczki mgr Bogumiła Piątkowska (1978-1981) oraz mgr Krystyna Kamińska (1981-1995). Nabór do liceum został wstrzymany 1 września 1992r. Liceum Medyczne uległo likwidacji z dniem 31.08.1996r. W latach 1974-1996 szkoła wykształciła 828 pielęgniarek. Medyczne Studium Zawodowe rozpoczęło działalność od 1.09.1995r. Szkołę zorganizowano na bazie Liceum Medycznego. Funkcję dyrektora powierzono ponownie mgr Marii Kuniak – Bojczuk. Od 1.09.2006r. funkcję tę sparwuje mgr Mirosława Szamatowicz. Kierownikiem szkolenia praktycznego w latach 1995-2001 była nadal mgr Krystyna Kamińska, a od 2001 do chwili obecnej mgr Maria Szymczak – Worek. Początkowo w szkole funkcjonował wydział pielęgniarski z 2,5-letnim cyklem nauczania, na który nabór został wstrzymany 1 września 2003r. Z dniem 27 stycznia 2005r. uległ on likwidacji. W okresie od 11 września 2000r. do 24 czerwca 2005r. istniał kierunek higienistki stomatologicznej z 2-letnim cyklem nauczania. Szkoła wykształciła w tym zawodzie 50 absolwentek. Z dniem 01.01.2009 szkoła przekształciła się w Zespół Szkół, w skład którego wchodzą Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej kształcące w formie stacjonarnej oraz Szkoła Policelana dla Dorosłych kształcąca w formie zaocznej. Od początku istnienia szkoła odnosiła sukcesy edukacyjne. Obrazują to osiągnięcia naszych uczennic w Olimpiadach Pielęgniarstwa. W latach 1982, 1986, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002 uczennice zdobywały I miejsce na szczeblu wojewódzkim, a w roku szkolnym 2001/2002 nasza słuchaczka Sylwia Ignacy zdobyła I miejsce w kraju. W roku 2002 szkoła była organizatorem krajowego etapu Olimpiady Pielęgniarstwa.

historia-szkoly2 historia-szkoly3 historia-szkoly1

Młodzież odnosiła liczne sukcesy sportowe, zdobywała nagrody w konkursach recytatorskich, plastycznych, piosenkarskich. Szkolna Komenda Hufców Ochotniczych była wielokrotnie nagradzana za swoje zaangażowanie w pracy w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Obecnie kadrę szkoły stanowi 19 nauczycieli, w tym 4 pełnozatrudnionych. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość ma ukończone studia podyplomowe.

Szkoła posiada 5 pracowni przedmiotowych, 5 sal wykładowych, salę gimnastyczną, własne boisko sportowe. Sale wykładowe i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio-wizualny i specjalistyczny sprzęt medyczny. Pracownia komputerowa dysponuje 10 komputerami i stałym dostępem do Internetu. Sala gimnastyczna wyposażona jest w siłownię i różnorodny sprzęt sportowy. Biblioteka szkolna, całkowicie zniszczona po powodzi w 1997r., obecnie zawiera spory księgozbiór oraz stały dostęp do Internetu.

Na terenie szkoły działają 3 organizacje młodzieżowe: Rada Słuchaczy, Koło Zainteresowań Zawodem, Polski Czerwony Krzyż. Uczą one samorządności, rozwijają zainteresowania naukowe, uwrażliwiają na potrzeby innych.

Szkoła szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Długotrwałą współpracę na terenie miasta utrzymuje z domem dziennego pobytu, domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, przedszkolem integracyjnym. W instytucjach tych młodzież opiekuje się podopiecznymi, aktywizuje ich poprzez gry, zabawy, teatrzyki, organizowanie mikołajek.

Szkoła szeroko propaguje w środowisku akcje oświatowo-zdrowotne w formie pogadanek, pokazów, konkursów. Słuchacze przybliżają problematykę dotyczącą nałogów, higieny osobistej, zagrożeń zdrowotnych, pierwszej pomocy, zakażeń HIV, WZW w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, oddziałach szpitalnych. Corocznie 30.05. szkoła współorganizuje happening z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa dla mieszkańców miasta. Wielokrotnie w ciągu roku słuchacze organizują akcje bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, systematycznie w domu dziennego pobytu, okresowo w hipermarketach i okazjonalnie podczas uroczystości miejskich. Szkoła współpracuje z lokalnym Radiem Park, podejmując w audycjach tematykę zdrowej żywności, szkodliwości nałogów, problematykę osób niepełnosprawnych.

Słuchacze szkoły wykazują dużą wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych organizując im indywidualną opiekę. Chętnie angażują się w zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcję Zarządu Rejonowego PCK „Gorączka złota”. Pracują też jako wolontariusze w domach pomocy społecznej, domu dziennego pobytu, grupie wsparcia, świetlicy terapeutycznej. Za swą działalność w 2001r. Łukasz Hutyra został laureatem konkursu „8 wspaniałych”, a w roku 2002 tytuł ten zdobyła Julija Hrynchyshyn i zakwalifikowała się do edycji krajowej. Młodzież od wielu lat honorowo oddaje krew dla ratowania zdrowia i życia ludzi. Pracuje również w punktach medycznych w miejskich imprezach sportowych.

Poza działalnością oświatową szkoła prowadzi działalność gospodarczą, udostępniając pomieszczenia szkoły na potrzeby edukacyjne.

bip