Aktualności | Nasza szkoła | Oferta edukacyjna | Rekrutacja | Zapisy online | Kontakt

AA+A++
KONTRAST

 
 

Ogłoszenia
Kalendarz roku
Biblioteka
Uczniowie
Przydatne linki
Plany zajęć
Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy
Egzamin zawodowy
Ubezpieczenie

Biblioteka szkolna istnieje od początku powołania szkoły. Podczas powodzi w 1997 roku
większość zbiorów uległa zniszczeniu. Dążymy do odbudowania księgozbioru. Gromadzimy
zbiory z zakresu medycyny, nauk pokrewnych, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także
literatury pięknej. Na dzień dzisiejszy w bibliotece znajduje się ponad 3 tys. woluminów,
70 kaset video, kasety magnetofonowe i płyty CD.

Księgozbiór podręczny składa się z encyklopedii, słowników ogólnych, medycznych i
językowych. Swoje zbiory udostępniamy na miejscu i wypożyczamy księgozbiór słuchaczom
i nauczycielom do korzystania w domu. Osoby spoza szkoły mogą korzystać ze zbiorów w
czytelni.

Każdy słuchacz Zespołu Szkół może wypożyczyć do 5 podręczników jednocześnie, z których
można korzystać przez cały rok szkolny.

W obrębie szkoły znajduje się ksero dostępne dla uczniów i słuchaczy. Biblioteka posiada
bezpłatny dostęp do Internetu.

Biblioteka gromadzi księgozbiór do zawodów, w których odbywa się kształcenie.

Od roku szkolnego 2010/2011 wszystkie książki zostały wprowadzone do systemu MOL.
Pragniemy w przyszłości umożliwić przeglądanie księgozbioru w Internecie.

Oprócz pozycji książkowych w bibliotece można skorzystać z prasy fachowej, dostosowanej
do potrzeb poszczególnych kierunków kształcenia. Czasopisma dostępne w czytelni:

1. Pielęgniarka i położna

2. Pielęgniarstwo 2000

3. Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych

4. Magazyn Pielęgniarki i Położnej

5. Młody Technik

6. Świat nauki

7. Tematy

8. Wspólne tematy

9. Biblioteka w szkole

10. Opolskie wiadomości regionalne

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna :

1. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory czytelnikom

2. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

3. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne słuchaczy

4. kształtuje ich kulturę czytelniczą

5. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli

6. przysposabia słuchaczy do korzystania z biblioteki oraz z różnych źródeł
informacji

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

1. słuchacze

2. nauczyciele

3. pracownicy szkoły

4. osoby spoza szkoły

3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do 10 czerwca każdego roku szkolnego

4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko

5. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek jednocześnie i ma prawo korzystać z nich
bezpłatnie w ciągu miesiąca

6. a brak przedłużenia terminu wypożyczenia książek czytelnik ponosi
Z
odpowiedzialność ( np. pozbawienie okresowo lub na stałe możliwości korzystania z
biblioteki)

7. Książki służące za pomoce dydaktyczne nauczyciel zobowiązany jest aktualizować raz
w roku

8. W przypadku ukończenia szkoły lub zmiany pracy czytelnik zobowiązany jest przed
odejściem rozliczyć się z biblioteką ( karta obiegowa )

9. W wypożyczonych książkach nie wolno czynić notatek, podkreśleń, zagięć lub
wyrywać kartek. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy zwrócić ten
sam tytuł lub uiścić odszkodowanie ( cena antykwaryczna lub rynkowa ). W razie
zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów wydawnictwa wielotomowego, zwrot
tytułu lub odszkodowanie dotyczy całości.

10. Z encyklopedii, słowników i wartościowych książek można korzystać tylko w czytelni
biblioteki

11.Do biblioteki i czytelni czytelnicy winni wchodzić bez okryć wierzchnich, toreb i
teczek

12. W czytelni należy zachować ciszę

13. Czytelnicy nie przestrzegający powyższego regulaminu zostaną pozbawieni prawa do
korzystania ze zbiorów biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

1. Korzystać z Internetu można tylko w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

2. Podczas pracy przy komputerze nie stawiamy otwartych pojemników z napojami

3. Przy stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba

4. Ogranicza się czas korzystania z sieci dla jednej osoby do 45 minut

5. W czasie pracy zachowujemy ciszę

6. Przy komputerze zachowujemy środki ostrożności, jak przy każdym urządzeniu
elektrycznym.

7. Nie wolno wprowadzać własnych programów do komputerów

8. Po zakończeniu pracy z komputerem nie wyłączamy go z sieci

9. Z komputerów korzystamy tylko w godzinach pracy biblioteki

 

 

 
     (c) 2011